O nás

Jsme malou rodinnou společností, která poskytuje, zprostředkovává a koordinuje služby, montáže a dodávky materiálu, v oblasti jaderné energetiky, průmyslu, obchodu i komunální sféry (montáž ocelových podpůrných konstrukcí, montáž protipožárních přepážek, dokončovací stavební práce, elektromontážní práce, montáž potrubních rozvodů sprinklerového a plynového stabilního hasicího zařízení, apod. - viz. "Služby").

 

Společnost  je držitelem následujících povolení a oprávnění:

 • povolení k poskytovaní služeb v kontrolovaných pásmech ČEZ, a.s., dle §9, odst.2, písm. i) atomového zákona, vydaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost,

 

 • oprávnění pro provádění montáží, oprav a zkoušek elektrických zářízení, vydaného Technickou inspekcí České republiky

 

Služby

Činnosti zajišťované a koordinované společností SPD services s.r.o.

 • montáž ocelových konstrukcí (kabelové lávky a žlaby, regály, kotvící prvky, …)
 • montáž potrubních rozvodů sprinklerových a plynových SHZ
 • montáž aerosolových SHZ (ExTOR)
 • malířské a natěračské práce
 • montáž protipožárních přepážek
 • protipožární nátěry a nástřiky
 • výškové práce
 • pomocné stavební a úklidové práce
 • elektromontáže průmyslových, kancelářských, prodejních a bytových budov
 • výroba nn rozvaděčů do 1000V/A+B
 • revize vyhrazených el.zařízení do 1000V/A+B
 • instalace, oživení a servis požárních ústředen SHZ
 • prášková lakovna (kapacita 10.000 m2/rok, rozměry pece 1200x1700x6000 mm)
 • projektové dodávky veškerého elektro-sortimentu (cca 70.000 položek skladem – kabely nn/vn, certifikované kabelové konstrukce, rozvaděče, jisticí prvky, klasická i nejnovější LED osvětlovací technika včetně provedení světelně-technických auditů a navržení komplexních řešení, ...)

Reference

Městys Stařeč

dodávka stožárů a osvětlovacích těles veřejného osvětlení (Elkov elektro a.s.)

ZPA Industry a.s.

zajištění obchodních podmínek na dodávku kabelů pro elektrárnu Počerady (Elkov elektro a.s.)

Nuvia a.s.

zajištění obchodních podmínek na dodávku kabelových nosných konstrukcí (Elkov elektro a.s.), montáže kabelových nosných konstrukcí a pokládka kabeláže pro systém aerosolového hasicího zařízení v kabelových kanálech hermetické zóny JE Dukovany

SPM CZ, a.s.

montážní práce (zatěsňování netěsností stavebních konstrukcí protipožárními hmotami) na zakázce "Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení JE Dukovany – zatěsnění hašených úseků"

Fibertex Nonwovens, a.s.

montáž potrubních rozvodů sprinklerového SHZ v areálu Fibertex Svitavy

Möbelix

montáž potrubních rozvodů sprinklerového SHZ v areálu Möbelix Karlovy Vary

2018

Eligo a.s. Brno

montáž kabelových nosných konstrukcí a pokládka kabeláže, pro vyvedení výkonu z kogenerační jednotky

Kaufland Kuřim

montáž kabelových nosných konstrukcí a pokládka kabeláže pro elektročást sprinklerového SHZ

Administravní centrum Vlněna Brno

montáž kabelových nosných konstrukcí a pokládka kabeláže pro elektročást sprinklerového SHZ

OC Mariánská kasárna České Budějovice

montáž potrubních rozvodů sprinklerového SHZ v areálu Mariánská kasárna Č.Budějovice

Na Poříčí, Praha

montáž kabelových nosných konstrukcí a pokládka kabeláže pro elektročást sprinklerového SHZ

Lidl Nehvizdy

montáž kabelových nosných konstrukcí a pokládka kabeláže pro elektročást sprinklerového SHZ

ŠKODA JS a.s.

pomocné technické práce na primárním okruhu JE Dukovany


2019

Trade Fides, a.s.

montážní práce (montáž koncových prvků zabezpečovacího zařízení) na zakázce "Implementace nových technických požadavků NAZ do FO JE Dukovany"

Energo I, s.r.o.

pokládka kabeláže na zakázce "Implementace nových technických požadavků NAZ do FO JE Dukovany"

SMP CZ, a.s.

montážní práce (zatěsňování netěsností stavebních konstrukcí protipožárními hmotami) na zakázce "Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení JE Dukovany – zatěsnění hašených úseků"

Městys Stařeč

dodávka LED reflektorů pro osvětlení víceúčelové haly

ŠKODA JS a.s.

pomocné technické práce na primárním okruhu JE Dukovany


2020

Trade Fides, a.s.

montážní práce (montáž koncových prvků zabezpečovacího zařízení) na zakázce "Implementace nových technických požadavků NAZ do FO JE Dukovany"

SMP CZ, a.s.

montážní práce (zatěsňování netěsností stavebních konstrukcí protipožárními hmotami) na zakázce "Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení JE Dukovany – zatěsnění hašených úseků"


2021

Trade Fides, a.s.

montážní práce (montáž koncových prvků zabezpečovacího zařízení, demontáž původního zařízení) na zakázce "Implementace nových technických požadavků NAZ do FO JE Dukovany"

SMP CZ, a.s.

montážní práce (zatěsňování netěsností stavebních konstrukcí protipožárními hmotami) na zakázce "Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení JE Dukovany – zatěsnění hašených úseků"

Nuvia a.s.

montážní práce (montáž nových potrubních rozvodů, včetně montáže nosného systému HILTI, usazování nosných rámů tlakových lahví, usazování tlakových lahví TYCO, s hasivem Novec-1230, administrace konečných zkoušek v programu dohledu JE Dukovany) na zakázce "Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení JE Dukovany"

Fotogalerie

Fotogalerie je prázdná

Omlouváme se, ale ve fotogalerii se nenachází žádné dostupné fotky.

SPD services
Potřebujete nás!

SPD services s.r.o.

Kšírova 701/255
619 00 Brno
+420 602 738 831, +420 724 662 091

e-mail: info@spdservices.cz

IČ: 29359589
DIČ: CZ29359589

 
Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti SPD services s.r.o. (+)

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

Společnost SPD services s.r.o., sídlo: Kšírova 701/255, 619 00 Brno, IČ: 29359589 (dále jen SPDSERVICES), zpracovává jako, správce osobní údaje fyzických osob, při poskytování svých služeb, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR), účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho SPDSERVICES tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zákazníci fyzické osoby, vlastní zaměstnanci, zástupci zákazníků, pokud je zákazníkem právnická osoba) SPDSERVICES poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s SPDSERVICES, nebo které SPDSERVICES shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

2. Zdroje osobních údajů
 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
 • od právnické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu nebo
 • ze zákonné povinnosti
3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • zákonem požadované osobní údaje
 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
4. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje fyzických osob SPDSERVICES zpracovává z následujících důvodů:
 • Plnění smlouvy (objednávky), kterou klient s SPDSERVICES uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných služeb.
 • Zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o ochraně utajovaných informací).
 • Oprávněný zájem správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv SPDSERVICES).
 • Přímý marketing (zasílání informací o službách SPDSERVICES) vůči zákazníkům.
S ohledem na tyto účely SPDSERVICES zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany SPDSERVICES.

5. Potřebuje SPDSERVICES ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?
SPDSERVICES zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

6. Jak dlouho SPDSERVICES osobní údaje zpracovává?
Osobní údaje fyzických osob SPDSERVICES zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy SPDSERVICES uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok SPDSERVICES z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

7. Způsob zpracování osobních údajů
SPDSERVICES zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat. SPDSERVICES v současné době nezpracovává záznamy z cookies z internetových stránek SPDSERVICES.

8. Kategorie příjemců osobních údajů
SPDSERVICES při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané SPDSERVICES, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů SPDSERVICES a nesmí je využít jinak. SPDSERVICES může mít také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. SPDSERVICES nepředává osobní údaje mimo území EU.

9. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů
Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. SPDSERVICES tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: info@spdservices.cz nebo na adrese sídla, tedy SPD services s.r.o., Kšírova 701/255, 619 00 Brno.
Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro SPDSERVICES identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz – subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku – námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, SPDSERVICES, v případě oprávněnosti námitky, má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 • právo na přenositelnost údajů – pokud SPDSERVICES subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: uoou.cz
 • právo na omezení zpracování – v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí SPDSERVICES jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování SPDSERVICES omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů – toto právo spočívá v povinnosti SPDSERVICES oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby